Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden WiFi RTV Slos

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden van het gratis Wi-Fi netwerk voordat u gebruik maakt van het netwerk. De Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het draadloze netwerk.

Door te klikken op “Aanmelden” op het Wi-Fi System sign-up pagina bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden Wi-Fi RTV SLOS hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, is het niet toegestaan ​​om de RTV SLOS Hotspot te gebruiken. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden op de internetsite: www.rtvslos.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast.

Definities

 1. RTV SLOS Hotspot: de dienst waarbij Eigenaar de Gebruiker op de Hotspot-locaties via het Wi-Fi netwerk van Eigenaar toegang verschaft tot het internet.
 2. Gebruiker: een natuurlijke persoon die van een RTV SLOS Hotspot gebruik maakt.
 3. Hotspot-locaties: het bereik van een het Wi-Fi netwerk bij RTV SLOS.
 4. Eigenaar: RTV SLOS Oostwijkstraat 10-a 8331 ED Steenwijk

Gebruik van een RTV SLOS  Hotspot

 1. Aan het gebruik van een RTV SLOS Hotspotzijn geen kosten verbonden.
 2. De RTV SLOS Hotspots zijn bedoeld voor bezoekers die op het Internet websites/informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden.
 3. Het gebruik van een RTV SLOS Hotspots buiten de locatie is verboden.
 4. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en Eigenaar kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk en of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het Wi-Fi netwerk tot stand kan worden gebracht. Eigenaar biedt geen ondersteuning bij opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
 5. De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat geen hinder en geen schade aan andere gebruikers van de RTV SLOS Hotspot, het internet en het netwerk wordt veroorzaakt.
 6. Het is de Gebruiker verboden om via het netwerk:
  1. Een device te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
  2. Peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
  3. Spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
  4. virussen, trojan horses, key loggers of soortgelijk te verspreiden;
  5. massa mail te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
  6. materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te  verspreiden;
  7. personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;
  8. zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersystemen;
  9. inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  10. een RTV SLOS Hotspotgeheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
 7. Eigenaar registreert surfgedrag en blokkeert websites indien deze naar haar mening in strijd zijn met de goede zeden en/of de openbare orde.
 8. Eigenaar houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken.

Garantie & aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van een Wi-Fi Hotspot is voor eigen risico van de Gebruiker.
 2. Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.
 3. De Gebruikers is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.
 4. Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor eventueel uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 5. Eigenaar is nimmer aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van een Wi-Fi Hotspot van Eigenaar.
 6. Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels een RTV SLOS Hotspottoegang tot verschaft.
 7. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Eigenaar lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Eigenaar vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Eigenaar als gevolg hiervan.

Privacy

 1. Eigenaar verwerkt alleen de gegevens van de Gebruiker (MAC-adres en loggegevens) die in het kader van het gebruik van een RTV SLOS Hotspot worden verkregen. Eigenaar slaat deze gegevens op in overeenstemming met de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Voor zover de gegevens persoonsgegevens zijn, bewaart Eigenaar deze niet langer dan nodig voor de RTV SLOS Hotspot. In beginsel, verstrekt Eigenaar geen gegevens aan derde partijen, tenzij Eigenaar in het kader van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt tot het beschikbaar stellen van gegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten of Eigenaar hiertoe verzocht wordt door politie en/of autoriteiten en Eigenaar in redelijkheid meent de verzochte gegevens te moeten verstrekken. De Gebruiker heeft het recht Eigenaar te verzoeken hem/haar mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de RTV SLOS Hotspot. De Gebruiker heeft het recht Eigenaar te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijden of af te schermen. Voor dergelijke verzoeken kan de Gebruiker een brief met een kopie van een geldig identiteitsbewijs zenden aan:

RTV SLOS
Oostwijkstraat 10A
8331 ED  STEENWIJK

Buitengebruikstelling

 1. Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Eigenaar gerechtigd de Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het netwerk.
 2. Eigenaar is gerechtigd om het netwerk dan wel een RTV SLOS Hotspot om haar moverende redenen per direct te beëindigen.
 3. Eigenaar heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud.

Overig

 1. Eigenaar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van een RTV SLOS Hotspot over te dragen aan een derde.
 2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Eigenaar worden gewijzigd.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en voor het gebruik van een RTV SLOS Hotspot, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd bij de rechtbank te Den Haag.

 

Hide picture