Ga naar de inhoud

Disclaimer

Algemeen

RTV SLOS verleent u hierbij toegang tot RTV SLOS (“de Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RTV SLOS en derden zijn samengesteld en/of aangeleverd. RTV SLOS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

RTV SLOS: de bevoegde uitgever van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. Aan de informatie gepubliceerd op of via deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

RTV SLOS spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. RTV SLOS verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

RTV SLOS is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

RTV SLOS mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. RTV Slos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is RTV SLOS niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

RTV SLOS behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal RTV SLOS, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van rtvslos.nl is het niet toegestaan deze site of onderdelen ervan (zowel beeld als tekst) op een of andere wijze te verveelvoudigen.

Procedure „Notice and Takedown”

Hoe gaat RTV SLOS om met klachten over materiaal dat mogelijk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of (anderszins) in strijd met de wet is of kan zijn?

RTV SLOS zal materiaal van de Website halen na een terechte klacht. De stappen voor afhandeling in dergelijke gevallen zijn als volgt:

 1. Een klacht kan worden ingediend via het Contactformulier.
 2. De klager verschaft daarbij zijn contactgegevens, de URL of andere vindplaats van het materiaal en een motivering waarom dit materiaal in strijd is met zijn/haar intellectuele eigendomsrechten of met de wet. Het formulier dient volledig, correct en naar waarheid te worden ingevuld. RTV SLOS kan een vrijwaring eisen dat de klager een terechte klacht indient – en opdraait voor de schade als dat niet zo is.
 3. RTV SLOS controleert de klacht en maakt een inschatting of de klacht onmiskenbaar juist is. Als RTV Slos dat zonder problemen kan, haalt hij het materiaal weg en bevestigt hij dat aan de klager.
 4. Als RTV SLOS niet kan inschatten of de klacht onmiskenbaar juist is, treedt hij met de klager in contact om het samen op te lossen. Lukt dat laatste niet, dan kan de klager zijn klacht aan de rechter voorleggen.
 5. Is het op de Website geplaatste materiaal afkomstig van een derde, dan verstrekt RTV SLOS eventueel de persoonsgegevens van deze derde aan de klager, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Het is voldoende duidelijk dat de derde onrechtmatig handelt
  • De klager heeft een reëel belang bij afgifte van de persoonsgegevens
  • Er is geen minder ingrijpende mogelijkheid voorhanden om aan de persoonsgegevens van de derde te komen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Hide picture